T.C.

DAMAL KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İHALE İLANI

KHGB 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

 1. İDARENİN

a) Adı : Damal Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi : Damal Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği kat 3

 1. İHALE KONUSU İŞİN

Niteliği, Türü, Miktarı :SODES Projesi Kapsamında yaptırılacak olan 'Haydı Damal

Sahaya' 45x25 Metre Ebadında Halı Saha ve Çevre

Düzenlemesi Yapım İşi

b) Yapılacağı Yer : Damal İlçesi Konuksever Mahallesi 158 ada 48 parsel üzerine

yapılacak olan Halı Saha Projesi

c) İşe Başlama Tarihi : Bölgemizde İnşaat Sezonunun Başlamasıyla Yer Teslimi

Yapılacaktır

d) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) gündür.

3. İHALENİN

a) Şekli/Usulü :Birlik Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Açık İhale

Usulü ile yapılacaktır.

b) Yapılacak Yer : Damal Kaymakamlığı Toplantı Salonu

c) Tarih ve Saat : 05.04.2013 Tarih ve Saat: 14:00

d) Yetkili Kurul : Damal KHGB Encümeni

4. İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

 • Gerçek kişi olması halinde, 2013 yılı içerisinde alınmış, ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
 • Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticari ve/veya sanayi odasından 2013 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliği sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve ya imza sirküleri.

 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve ya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticari Sicil Gazetesi ve ya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda onulmadığına ilişkin yazılı taahhütname

e) İdareden örneği alınacak olan teklif mektubu

f) İsteklinin teklif ettiği bedelin %3 ünden az olmamak kaydıyla kendi belirleyeceği oranda geçici teminat mektubu.

g) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

 • İş Deneyim Belgeleri:

İsteklinin, son 10 (On) yıl içinde yurtiçinde ve yurtdışında Kamu ve ya Özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50 (Elli) oranında gerçekleştirdiği ve idarece kusursuz edilen ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren iş deneyim belgeleri, ihale konusu iş ve ya benzer işe denk sayılacak mühendislik ve ya mimarlık bölümleri, inşaat mühendisliğidir.

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekalet namesiyle noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler. İsteklinin Halı Saha yapım işini yerine getirebilmesi için gerekli olan makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili belgeler.

j) İhale Dokümanının alındığını gösteren belge

k) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilen işler.

l) Halı Saha, Elektrik, Su, Çevre Düzenlemesi ve diğer işler

5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

a) İhale Dokümanı (İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar vb) aşağıda belirtilen adreste 50,00 TL karşılığında görüle bilir ancak İhaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

 • İhale Dokümanının görüleceği yer: Damal Kaymakamlığı KHGB Başkanlığı Kat 3
 • İhale Dokümanının satın alınacağı yer: Damal kaymakamlığı KHGB Başkanlığı Kat 3
 • İhale Dokümanının satış bedeli: 50,00 (Elli) TL olup; İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Damal Ziraat Bankası Şubesindeki 25288968-5001 nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.

a) İstekli İhale Dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

6. Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

 • Tekliflerin Sunulacağı Yer: Damal Köylere Hizmet Götürme Birliği
 • Son Teklif Verme Tarihi (İhale Tarihi): 05.04.2013
 • Son Teklif Verme Saati: (İhale Saati) 14.00
 • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

7) İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi:

İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesi ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve maliyetine, iklim şartlarına işin gerçekleştirebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktarı ve türüyle işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağan üstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

8. Teklifin Sunulma Şekli:

(1) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılar. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi ve ya mühür basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve ya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Diş zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ve ya ticari unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile bir birine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı ve ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılayan tekliler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan her hangi birine uygun olmayan ve ya üzerinde kazıntı, silinti ve ya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon Başkanlığına verilir. Posta ile ve ya İadeli Taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınamaz.

(4) Komisyon başkanlığına verilen teklifler her hangi bir sebeple geri alınamaz.

9. Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği:

Teklif mektupları, idareden alınacak örneğe uygun şekilde olarak yazılı ve imzalı sunulur.

10. Verilen Tekliflerin Geçerlik Süresi:

İhale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş) takvim günü olmalıdır.

11. İsteklilerin tekliflerini, birim fiyat teklif bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat teklif bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

12. İhale sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İLANEN DUYURULUR

DAMAL İLÇESİ KHGB. BAŞKANLIĞI