T.C.

DAMAL KAYMAKAMLIĞI

Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İHALE İLANI

KHGB 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

 1. İDARENİN

a) Adı : Damal Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

b) Adresi : Damal Kaymakamlığı KHGB 3. Kat

 1. İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği, Türü, Miktarı :Burmadere Köyü 11.919 metre Ek İçme Suyu İsale Yapım İşi

b) Yapılacağı Yer :Damal İlçesi Burmadere Yaylası Ağyar mevkiinden Burmadere Köyü içme suyu deposu arası.

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün

İçinde

d) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş) gündür.

3. İHALENİN

a) Şekli/Usulü : Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

b) Yapılacak Yer : Damal Kaymakamlığı Toplantı Salonu

c) Tarih ve Saat : 02.07.2013 Tarih ve Saat: 14:00

d) Yetkili Kurul : Damal KHGB Encümeni

4. İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.

 • Gerçek kişi olması halinde, 2013 yılı içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda almış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve ya imza sirküleri.

 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve ya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticari Sicil Gazetesi ve ya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliğinin 11. (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda onulmadığına ilişkin yazılı taahhütname

e) İdareden örneği alınacak olan teklif mektubu

f) İsteklinin teklif ettiği bedelin %3 ünden az olmamak kaydıyla kendi belirleyeceği oranda geçici teminat mektubu.

g) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

 • İş Deneyim Belgeleri:

İsteklinin, son 10 (On) yıl içinde yurtiçinde ve yurtdışında Kamu ve ya Özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50 (Elli) oranında gerçekleştirdiği ve idarece kusursuz edilen ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren iş deneyim belgeleri, ihale konusu iş ve ya benzer işe denk sayılacak mühendislik ve ya mimarlık bölümleri, inşaat mühendisliğidir.

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekalet namesiyle noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler

1-Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi

j) . İsteklinin İçme Suyu Hattı Yapım işinin yerine getirebilmesi için gerekli olan makine ve teçhizat.

I. 1 Adet Kazıyıcı

k) İhale Dokümanının alındığını gösteren belge

l) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilen işler.

m) İçme suyu inşaatı veya isale hattı yapım işleri

n) Alt yapı, köprü, kanalizasyon işleri

 • o) İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

a) İhale Dokümanı (İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar vb) aşağıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak İhaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale Dokümanını satın alması zorunludur.

 • İhale Dokümanının görüleceği yer: Damal Kaymakamlığı KHGB Kat 3
 • İhale Dokümanının satın alınacağı yer: Damal kaymakamlığı KHGB Kat 3
 • İhale Dokümanının satış bedeli: 250,00 (ikiyüzelli) TL

a) İstekli İhale Dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

6. Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

 • Tekliflerin Sunulacağı Yer: Damal Köylere Hizmet Götürme Birliği
 • Son Teklif Verme Tarihi (İhale Tarihi): 02.07.2013
 • Son Teklif Verme Saati: (İhale Saati) 14.00
 • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

8. Teklifin Sunulma Şekli:

(1) İstekliler Tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslim götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

(2) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi ve ya mühür basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve ya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Diş zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ve ya ticari unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(4) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon Başkanlığına verilir. Posta ile ve ya İadeli Taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınamaz.

(5) Komisyon başkanlığına verilen teklifler her hangi bir sebeple geri alınamaz.

9. Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği:

Teklif mektupları, idareden alınacak örneğe uygun şekilde olarak yazılı ve imzalı sunulur.

10. Verilen Tekliflerin Geçerlik Süresi:

İhale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş) takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. İhale sadece yerli istekliler katılabilecektir.

13. Birliğimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14.Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri kanuna tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun ek-2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler uygulanır

İLANEN DUYURULUR

DAMAL İLÇESİ KHGB. BAŞKANLIĞI